Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Καλώς ήλθατε στη freelancing.gr. Η παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη freelancing.gr. Οι όροι της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών σε συνδυασμό με τους όρους της Νομικής Δήλωσης και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού μας τόπου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, θα αναφέρονται στο εξής συλλογικά ως «Συμφωνία» ή ως «Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών». Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο www.freelancing.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») ή η χρήση των υπηρεσιών της freelancing.gr αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των όρων της Συμφωνίας. Σας συμβουλεύουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Συμφωνία προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τους όρους της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών οποτεδήποτε, ενημερώνοντας την παρούσα ιστοσελίδα ή τους συνδέσμους στους οποίους αυτή παραπέμπει. Εκτός εάν άλλως προβλέπει η εκάστοτε τροποποίηση, οι αναθεωρημένοι όροι εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ FREELANCING.GR

Η freelancing.gr αποτελεί έναν διαδικτυακό χώρο εργασίας, όπου Buyers και Providers (όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται πιο κάτω) αναζητούν συνεργασίες χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(1) οι Buyers δημοσιεύουν περιγραφές έργων («Projects») προκειμένου να λάβουν προσφορές και να αναθέσουν την υλοποίησή τους σε εξειδικευμένους Providers και (2) οι Providers έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προσόντα τους και να υποβάλλουν προσφορές για την υλοποίηση των Projects που έχουν δημοσιεύσει οι Buyers. H freelancing.gr, κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί Buyer.

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΛΗ

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες μόνο σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μπορούν να συνάψουν συμβάσεις. Προκειμένου να εγγραφείτε στη freelancing.gr και να γίνετε μέλος της, πρέπει να αποδεχτείτε όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η freelancing.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται, να αναστέλλει, ή να παύει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε οποιοδήποτε μέλος.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗ FREELANCING.GR

Για να γίνετε μέλος της freelancing.gr και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα «Λογαριασμό». Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο δίνοντας αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία, τα οποία και θα πρέπει να ενημερώνετε κάθε φορά που χρειάζεται προκειμένου να διατηρούν την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητά τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ

Κατά την εγγραφή σας στη freelancing.gr καλείστε να δηλώσετε ένα το email σας και έναν κωδικό πρόσβασης (password) για το λογαριασμό που θα αποκτήσετε. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι: (1) δεν θα χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση το λογαριασμό, το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου Χρήστη του Δικτυακού Τόπου εφόσον δεν είστε εξουσιοδοτημένοι προς τούτο (2) δεν θα επιτρέπετε σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό σας. Υποχρεούστε να μας ειδοποιείτε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας. Η freelancing.gr θεωρεί ότι οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου με το δικό σας όνομα χρήστη και τον δικό σας κωδικό πρόσβασης γίνεται από εσάς τους ίδιους και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου με τα προσωπικά σας στοιχεία.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Υποχρεούστε να καταβάλετε τις σχετικές προμήθειες για τις υπηρεσίες της freelancing.gr που χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που δημοσιεύεται στον Δικτυακό Τόπο.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η freelancing.gr καθιστά διαθέσιμο τον διαδικτυακό χώρο εργασίας

Η freelancing.gr καθιστά τον Δικτυακό Τόπο διαθέσιμο ως διαδικτυακό χώρο εργασίας, όπου οι Buyers και οι Providers αναζητούν μεταξύ τους συνεργασίες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η freelancing.gr. Η freelancing.gr δεν λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Buyers και των Providers, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις μεταξύ τους συμφωνίες ούτε εμπλέκεται στις υπηρεσίες που οι Providers παρέχουν στους Buyers. Η freelancing.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Providers, την ακρίβεια και την αλήθεια των προσόντων που έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν, της εμπειρίας ή των ικανοτήτων τους. Δεν ελέγχει και δεν εγγυάται επίσης τη δυνατότητα των Providers να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τη δυνατότητα των Buyers να πληρώσουν τους Providers για τις υπηρεσίες αυτές, ούτε ευθύνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών.

Η Συμφωνία μεταξύ Μελών

Με την αποδοχή της προσφοράς από τον Buyer, ο Provider συμφωνεί να ολοκληρώσει το Project και ο Buyer να καταβάλλει την αμοιβή που οφείλει σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν μεταξύ τους (οι όροι αυτοί στη συνέχεια αναφέρονται συλλογικά ως « Σύμβαση μεταξύ Μελών»). Συμφωνείτε και αποδέχεστε να μην συνάπτετε συμβάσεις οι διατάξεις των οποίων αντιβαίνουν στην παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μια διάταξη της Σύμβασης μεταξύ Μελών αντιβαίνει στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η διάταξη αυτή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο Buyer και ο Provider συμφωνούν να εκτελούν τη Σύμβαση μεταξύ Μελών όπως απαιτεί η καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Επίσης, ο Buyer και ο Provider αποδέχονται ότι η αξιοπιστία, η φήμη, και η πελατεία του Δικτυακού Τόπου εξαρτώνται από την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ Μελών και συμφωνούν ότι η freelancing.gr έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα σχετικά με την ανωτέρω σύμβαση προκειμένου να διαφυλάξει την αξιοπιστία, τη φήμη, και την πελατεία του Δικτυακού Τόπου, ιδίως να αναστέλλει ή να διακόπτει τη συμμετοχή των εν λόγω Μελών στο Δικτυακό Τόπο, ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές ενέργειες κρίνει απαραίτητες.

Projects

Αποκτώντας την ιδιότητα του Μέλους, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι συναλλάσσεστε απευθείας, χωρίς τη διαμεσολάβηση της freelancing.gr, με άλλα Μέλη του Δικτυακού Τόπου προκειμένου να δημοσιεύσετε Projects ή να υποβάλλετε προσφορές σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών. Η freelancing.gr δεν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις ή στις συμφωνίες μεταξύ των Buyers και των Providers ούτε στην υλοποίηση των Projects και την παράδοσή τους από τους Providers στους Buyers. Η freelancing.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις ή συμφωνίες που αφορούν τα Projects ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχουν οι Providers χρησιμοποιώντας το Δικτυακό Τόπο. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δημοσιευμένα Projects δεσμεύουν μόνον τους εμπλεκόμενους Buyers και Providers. Κάθε Buyer ή Provider απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στον αντισυμβαλλόμενό του για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα Projects, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, δηλώσεις, εγγυήσεις ή συμφωνίες αφορούν τις εν λόγω συναλλαγές.

Φορολογία, Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων και Νομικές Υποχρεώσεις

Κάθε Μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ, το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τον φόρο κατανάλωσης, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και όλες τις άλλες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αφορούν την αγορά και πώληση υπηρεσιών από και προς ελεύθερους επαγγελματίες.

Providers

Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει μία βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία των Providers. Η βάση αυτή περιέχει πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, από τους ίδιους τους Providers και από άλλα Μέλη. Η βάση δεδομένων τηρείται για δική σας διευκόλυνση και η freelancing.gr δεν επαληθεύει ούτε επιβεβαιώνει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή να παρέχει πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρουν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών online επικοινωνίας όπως chat, email, τηλεφωνικές κλήσεις κ.λπ. Η πρόσβαση στους δικτυακούς αυτούς τόπους και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών online επικοινωνίας, διέπεται από τους όρους παροχής υπηρεσιών των δικτυακών αυτών τόπων. Οι εν λόγω υπηρεσίες ανήκουν και παρέχονται από τον τρίτο πάροχο ή τους δικαιοπαρόχους αυτού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η freelancing.gr δεν ευθύνεται: (i) για τη διαθεσιμότητα ή την αξιοπιστία των εν λόγω δικτυακών τόπων ή παρόχων και (ii) για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις ή τα προϊόντα που προσφέρονται στους δικτυακούς αυτούς τόπους ή από τους εν λόγω παρόχους. Το γεγονός ότι στο Δικτυακό Τόπο της freelancing.gr υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως έγκριση των δικτυακών αυτών τόπων από τη freelancing.gr. Η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Σχέση μεταξύ Χρηστών και freelancing.gr

Η παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και η εγγραφή σας στο Δικτυακό Τόπο ή η χρήση αυτού από εσάς σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί άμεση ή έμμεση σχέση αντιπροσωπείας ή δικαιόχρησης, ούτε μπορεί να εκληφθεί ως σύσταση εταιρείας ή κοινοπραξίας ανάμεσα σε εσάς και τη freelancing.gr.

Πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο και Απαγόρευση Παρεμβολών

Συμφωνείτε ότι: (α) δεν θα προβαίνετε σε ενέργειες οι οποίες, κατά την κρίση της freelancing.gr, επιβαρύνουν υπέρμετρα ή δυσανάλογα τις υποδομές της, (β) δεν θα προβαίνετε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων και δημόσια προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου (πλην αυτού που οι ίδιοι έχετε υποβάλει) του Δικτυακού Τόπου, κώδικα λογισμικού που αποτελεί τμήμα του Δικτυακού Τόπου ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια της freelancing.gr και του τρίτου τυχόν εμπλεκόμενου προσώπου (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση), (γ) δεν θα επιχειρείτε οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή σε δραστηριότητες που διενεργούνται στο Δικτυακό Τόπο και (δ) δεν θα παραβιάζετε τα μέτρα που τυχόν λαμβάνει η freelancing.gr προκειμένου να αποκλείσει ή να περιορίσει την πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ή σε περιοχές αυτού.

Δεδομένα

Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία, αποθήκευση και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας. Η παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και η εγγραφή σας στο Δικτυακό Τόπο ή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δικτυακός Τόπος δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση υποχρέωση της freelancing.gr να αποθηκεύει και να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, να διατηρεί ή να παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα ή πληροφορίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ FREELANCING.GR ΚΑΙ ΤΩΝ PRIVIDERS ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ FREELANCING.GR (Π.Χ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ). ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η FREELANCING.GR ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ.ΛΠ.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ: (A) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €100 Ή (B) ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗ FREELANCING.GR KATA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €100.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και κάποιο άλλο Μέλος της freelancing.gr, συμφωνείτε να απαλλάξετε την freelancing.gr (καθώς και τους ασκούντες τη διοίκηση και τους υπαλλήλους της) από κάθε είδους αξίωση, απαίτηση και αποζημίωση, άμεση ή έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, που απορρέει ή συνδέεται με την εν λόγω διαφορά.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε τη freelancing.gr και να την αποζημιώνετε για κάθε είδους ζημία, έξοδα, δαπάνες και άλλες υποχρεώσεις στις οποίες υποβάλλεται, καθώς και για κάθε αγωγή, αξίωση, ή απαίτηση τρίτου έναντι αυτής: (α) που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών της από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που οφείλετε από τη χρήση των Υπηρεσιών ή (β) που απορρέουν: (i) από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από εσάς, (ii) από την απόφασή σας να παράσχετε στοιχεία της πιστωτικής ή άλλης κάρτας πληρωμής σας μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας οικονομικών στοιχείων, (iii) από την απόφασή σας να δημοσιεύσετε Projects ή να αποδεχτείτε προσφορές από άλλα Μέλη, (iv) από τη μη εκπλήρωση οποιωνδήποτε συμβατικών σας υποχρεώσεων ή από άλλες απαιτήσεις που εγείρουν Μέλη με τα οποία συναλλαχθήκατε μέσω του Δικτυακού Τόπου, (v) από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, (vi) από φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν πληρωμές σας, (vii) από οποιοδήποτε αδίκημα που διαπράξατε από αμέλεια ή με δόλο, (viii) από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή σας σχετικά με την καταβολή της αμοιβής Provider με τον οποίο συνεργαστήκατε, (ix) από οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την καταβολή κάποιου ποσού ή τη μη πληρωμή οφειλόμενου ποσού ή/και (x) από τις υποχρεώσεις σας έναντι κάποιου Provider. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται υπό την αίρεση ότι η freelancing.gr: (α) σας ενημερώνει εγγράφως σχετικά με την αξίωση, την απαίτηση, την αγωγή, τα έξοδα, τις δαπάνες ή τη ζημία που προέκυψε ή θα προκύψει, (β) συνεργάζεται μαζί σας για την υπεράσπιση ή το διακανονισμό και (γ) σας επιτρέπει να ελέγχετε την υπεράσπιση ή το διακανονισμό. Η freelancing.gr διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στην υπεράσπιση δια του νομικού μας συμβούλου και με δικές της δαπάνες. Η freelancing.gr έχει επίσης το δικαίωμα να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε αδίκημα υποπίπτει στην αντίληψή της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η freelancing.gr θα επικοινωνεί μαζί σας με email ή αναρτώντας ανακοινώσεις στο Δικτυακό Τόπο. Συμφωνείτε η επικοινωνία να γίνεται ηλεκτρονικά και αποδέχεστε ότι αυτή πληροί τις νομικές προϋποθέσεις της γραπτής επικοινωνίας. Θεωρείται ότι λάβατε γνωστοποίηση από τη freelancing.gr όταν αυτή σας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Δικτυακό Τόπο ή όταν η freelancing.gr αναρτά τη γνωστοποίηση στο Δικτυακό Τόπο. Έχετε την υποχρέωση να ενημερώνετε το Δικτυακό Τόπο σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και να ελέγχετε συχνά το Δικτυακό Τόπο για τυχόν αναρτήσεις. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε email της freelancing.gr που αφορά τυχόν παράβαση, διαφορά ή παράπονο εντός δύο εργάσιμων ημερών, η τελευταία έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει το Project ή το Λογαριασμό σας.

Όλες οι κοινοποιήσεις προς τη freelancing.gr σχετικά με την παρούσα Συμφωνία προκειμένου να παράγουν έννομα αποτελέσματα θα πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως ή με άλλο μέσο επί αποδείξει παραλαβής, στην ακόλουθη διεύθυνση:
freelancing.gr
Γ. Παπανδρέου 17
54645 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Οι κατά τα ανωτέρω κοινοποιήσεις στη freelancing.gr θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα από την παραλαβή τους.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ FREELANCING.GR

Οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά η οποία προκύπτει ανάμεσα σε εσάς και τη freelancing.gr και απορρέει από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα επιλύεται με βάση τις διατάξεις της ενότητας με τίτλο «Επίλυση Διαφορών μεταξύ των Μελών και της freelancing.gr». Συμφωνείτε ότι, πριν προσφύγετε στις εν λόγω διατάξεις, θα έλθετε σε επαφή μαζί μας με σκοπό το διακανονισμό της διαφοράς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Η παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών διέπεται ως προς όλες τις πτυχές της από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που ανακύπτει ανάμεσα σε εσάς και τη freelancing.gr θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλες οι απαιτήσεις σας κατά της freelancing.gr υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής κατά παράβαση των διατάξεων της ενότητας με τίτλο «Επίλυση Διαφορών μεταξύ των Μελών και της freelancing.gr», η freelancing.gr δικαιούται να εισπράξει από εσάς δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων έως το ποσό των €2.000, υπό την προϋπόθεση ότι σας έχει ειδοποιήσει σχετικά με την βάσει της παρούσας Συμφωνίας αναρμοδίως ασκηθείσα αγωγή και δεν έχετε παραιτηθεί από το σχετικό δικόγραφο.

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που την αποδέχεστε ή από τη στιγμή που αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο, εξακολουθεί δε να ισχύει μέχρι την καταγγελία της από τη freelancing.gr ή από εσάς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ενότητας.

Εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί γραπτώς ανάμεσα σε εσάς και τη freelancing.gr, οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως ενημερώσει το άλλο μέρος. Στην περίπτωση αυτή: (i) η freelancing.gr συνεχίζει να παρέχει εκείνες από τις Υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση τυχόν συναλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα σε εσάς και ένα άλλο Μέλος και (ii) εσείς εξακολουθείτε να έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε τη freelancing.gr και τους Providers που τυχόν προσλάβατε προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές συναλλαγές.

Με την επιφύλαξη των λοιπών ένδικων μέσων που διαθέτουμε, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την εγγραφή σας ή ένα Project που δημοσιεύσατε, καθώς και να αρνηθούμε να παράσχουμε ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες μας σε εσάς σε περίπτωση που: (α) παραβιάσατε οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών και των λοιπών όρων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αυτής, (β) μας είναι αδύνατο να επαληθεύσουμε ή να εξακριβώσουμε τη γνησιότητα των στοιχείων που μας δίνετε ή (γ) πιστεύουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι οι ενέργειές σας μπορούν να δημιουργήσουν νομική ευθύνη για εσάς τους ίδιους, τα υπόλοιπα Μέλη ή την freelancing.gr ή αντίκεινται στα συμφέροντα του Δικτυακού Τόπου ή της κοινότητας των χρηστών της freelancing.gr. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της εγγραφής σας δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο ούτε να επανεγγραφείτε δημιουργώντας ένα νέο λογαριασμό.

Με την επιφύλαξη των λοιπών ένδικων μέσων που διαθέτει η freelancing.gr για την είσπραξη των απαιτήσεών της, σε περίπτωση που παραβιάζετε την παρούσα Συμφωνία ή προβαίνετε σε οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή ενέργειες με σκοπό τη μείωση των προμηθειών που οφείλετε στη freelancing.gr βάσει της παρούσας Συμφωνίας, υποχρεούστε να καταβάλετε στη freelancing.gr το σύνολο των προμηθειών που οφείλετε και να την αποζημιώσετε για κάθε ζημία ή έξοδο που υπέστη (συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας του προσωπικού της και των εξόδων των δικηγόρων της) για τη διερεύνηση της παραβίασης και την είσπραξη των προμηθειών.

Σε περίπτωση που διακόψουμε την εγγραφή σας, παύετε να διαθέτετε πρόσβαση σε δεδομένα, μηνύματα, αρχεία και άλλο υλικό που διατηρούσατε στο Δικτυακό Τόπο. Η freelancing.gr μπορεί να απαλείψει όλο το ανωτέρω υλικό και κάθε δημοσιευμένο Project ή υποβολή προσφοράς. Οι ενότητες με τους τίτλους «Αποποίηση Εγγυήσεων», «Περιορισμός Ευθύνης», «Απαλλαγή από την Ευθύνη», «Αποζημίωση», «Πνευματική Ιδιοκτησία», «Γνωστοποιήσεις και Κοινοποιήσεις», «Επίλυση Διαφορών μεταξύ των Μελών και της freelancing.gr» και «Γενικοί όροι» εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καταγγελία της Συμφωνίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ FREELANCING.GR

Συμφωνείτε ότι η αξιοπιστία, η φήμη και η πελατεία του Δικτυακού Τόπου εξαρτώνται από το καθεστώς διαφάνειας που διέπει την εγγραφή των Μελών του. Συνεπώς, αποδέχεστε ότι: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η FREELANCING.GR ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΝΑ (1) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ PROJECT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ (2) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η freelancing.gr, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι ο πάροχος των ανωτέρων αναφερόμενων Υπηρεσιών. Τα Μέλη ενημερώνονται, μέσω του Δικτυακού Τόπου, εκ των προτέρων για τις χρεώσεις που αφορούν τις εν λόγω Υπηρεσίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη freelancing.gr στη διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 17, 54645 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο: +302310859590. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε την παρούσα συμφωνία ηλεκτρονικά. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη freelancing.gr για οποιοδήποτε τυχόν παράπονό σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δικτυακός Τόπος.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας νοούνται ως:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έχετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου μπορεί να απαγορεύεται για ορισμένα πρόσωπα ή από ορισμένες χώρες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η freelancing.gr έχει περιορίσει ή παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο διαθέτει με βάση την παρούσα Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός ή η παραίτηση έχει γίνει εγγράφως και έχει υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο της freelancing.gr. Τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη της freelancing.gr να ασκήσει τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα που διαθέτει δεν αποσβένει τα εν λόγω δικαιώματα ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα ένδικα μέσα. Η άσκηση μεμονωμένου δικαιώματος ή η μερική άσκηση δικαιώματος ή ενδίκου μέσου δεν αποκλείει την περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος αυτού ή του ενδίκου μέσου. Σε περίπτωση που τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορεί να εφαρμοστεί, οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται στο βαθμό που είναι δυνατό, ενώ οι υπόλοιπες εξακολουθούν να ισχύουν και να παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένου του Λογαριασμού σας) χωρίς τη ρητή και έγγραφη συναίνεση της freelancing.gr, ενώ κάθε ενέργειά σας προς το σκοπό αυτό είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα. Η freelancing.gr μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Εκτός από την περίπτωση της καταβολής των προμηθειών στη freelancing.gr, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας δεν ευθύνεται για μη εκπλήρωση ή υπερημερία εκπλήρωσης των απορρεουσών από τη Συμφωνία υποχρεώσεων, σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε στάσεις εργασίας, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, βλάβες στις επικοινωνίες ή το διαδίκτυο, απεργίες, πολέμους, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, αποκλεισμούς, κυβερνητικές πράξεις, μέτρα και κανονισμούς, περιορισμούς που επιβάλλονται με νόμο ή οφείλεται σε άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας τα οποία ο συμβαλλόμενος ευλόγως δεν μπορεί να ελέγξει. Η προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εν λόγω μέρους παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας.

Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων και παραγράφων της παρούσας Συμφωνίας υπάρχουν μόνο για διευκόλυνση στην ανάγνωση των όρων και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Η παρούσα Συμφωνία και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή (συμπεριλαμβανομένων των όρων της Νομικής Δήλωσης και της Προστασίας Δεδομένων) αποτελούν μία ενιαία συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την freelancing.gr σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, κατισχύουν δε τυχόν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το ίδιο αντικείμενο, καθώς και τυχόν αντίθετων ή διαφορετικών όρων που περιέχονται σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ο οποίος περιέχει σύνδεσμο στη freelancing.gr ή στον οποίο παραπέμπει η freelancing.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Κατά την εγγραφή σας υποχρεούστε να συμπληρώσετε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα προσωπικά σας στοιχεία, παρέχοντας πάντα αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Υποχρεούστε, επίσης, να ενημερώνετε τα εν λόγω στοιχεία προκειμένου να διατηρείται η αλήθεια, η ακρίβεια και η πληρότητά τους. Η freelancing.gr δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει την εγγραφή σας στην περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι πλήρη ή ακριβή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Υποχρεούστε να διασφαλίζετε το απόρρητο του «User ID» και του «password» που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο Δικτυακό Τόπο. Συμφωνείτε ότι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Δικτυακό Τόπο με το δικό σας «User ID» και «password» τεκμαίρεται ότι είστε εσείς οι ίδιοι ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς. Ο Λογαριασμός σας στη freelancing.gr και το «User ID» σας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Σε περίπτωση που δημοσιεύετε οποιουδήποτε είδος περιεχόμενο στο Δικτυακό Τόπο είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δημοσιεύετε ένα Project, υποβάλλετε προσφορές για ένα Project, δημοσιεύεται το profile σας ή σχόλια). Υποχρεούστε να ενημερώνετε τα ανωτέρω στοιχεία κάθε φορά που αυτά μεταβάλλονται. Οφείλετε να ενεργείτε με ευθυκρισία στις περιπτώσεις που δημοσιεύετε πληροφορίες, παρατηρήσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που αφορά άλλους Χρήστες, Μέλη, Buyers, Providers, τη freelancing.gr ή τρίτο πρόσωπο. Ενδέχεται να καταστείτε υπεύθυνοι για ζημίες που μπορεί να υποστούν άλλοι Χρήστες, Μέλη, Buyers, Providers, η freelancing.gr η τρίτα πρόσωπα λόγω δυσφημιστικών σχολίων, παρατηρήσεων ή άλλου περιεχομένου που εσείς δημοσιεύετε στο Δικτυακό Τόπο της freelancing.gr. Η freelancing.gr δεν ευθύνεται για τυχόν παρατηρήσεις, πληροφορίες ή άλλου είδους περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή καθίσταται διαθέσιμο στο Δικτυακό της Τόπο από κάποιον Χρήστη ή τρίτο πρόσωπο, ακόμη και αν το ανωτέρω περιεχόμενο είναι δυσφημιστικό ή προσβλητικό. Η freelancing.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του εν λόγω περιεχομένου και δεν ασκεί έλεγχο ή λογοκρισία επ’ αυτού. Η freelancing.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαλείφει τέτοιου είδους πληροφορίες, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της, ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο ή Project, κατά την απόλυτη κρίση της, ή εφόσον τέτοιου είδους ενέργεια διαταχθεί από δικαστήριο, ή εφόσον η freelancing.gr θεωρεί ότι οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία. Κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Πέραν της άσκησης των ένδικων μέσων που διαθέτουν η freelancing.gr ή οι υπόλοιποι Χρήστες ή τα Μέλη, η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή διακοπή της εγγραφής σας. Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση που αντιλαμβάνεσθε πιθανή παράβαση των κανόνων αυτών.

Η freelancing.gr, για τους σκοπούς της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, διαθέτει ορισμένα δικαιώματα. Συνεπώς, η δημοσίευση από μέρους σας κειμένων, αρχείων, συνδέσμων, συνημμένων εγγράφων, λογισμικού ή άλλου υλικού σε χώρο του Δικτυακού Τόπου που είναι προσβάσιμος σε τρίτους, θεωρείται ως παραχώρηση από εσάς – ή ως δήλωσή σας ότι ο δικαιούχος του εν λόγω περιεχομένου έχει ρητώς παραχωρήσει – διαρκές, ανέκκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, με δυνατότητα πλήρους εκχώρησης της σχετικής άδειας χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, διακίνηση, διανομή, εκτέλεση, εμφάνιση και διαγραφή του περιεχομένου (ολική ή μερική) ή/και την ενσωμάτωσή του σε εργασίες οποιασδήποτε μορφής, σε μέσα και τεχνολογίες που υπάρχουν ήδη ή ενδέχεται αναπτυχθούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι: (α) θα συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Δικτυακό Τόπο, (β) είστε οικονομικά υπεύθυνος για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της freelancing.gr και για την αγορά και παροχή των Υπηρεσιών και (γ) εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας και ολοκληρώνετε τις συναλλαγές σας σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους, εκτός εάν οι εν λόγω συναλλαγές απαγορεύονται από το νόμο ή την παρούσα Συμφωνία. Αποδεχόμενος μία προσφορά, συμφωνείτε να αγοράσετε τις Υπηρεσίες εάν είστε Buyer ή να προσφέρετε τις Υπηρεσίες εάν είστε Provider, σύμφωνα την παρούσα Συμφωνία και τους επιμέρους όρους που συμφωνήσατε με τον αντισυμβαλλόμενό σας, με την επιφύλαξη τυχόν συμφωνηθέντων τροποποιήσεων στην περιγραφή του Project.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΟΣ PROJECT

Η freelancing.gr προσφέρει στους Buyers τρεις επιλογές για τη δημοσίευση ενός Project: Standard (Default), Managed και Business to Business (Β2Β): (i) Για τη δημοσίευση ενός Default Project ενημερώνονται όλοι οι Providers της freelancing.gr που διαθέτουν εξειδίκευση σχετική με το δημοσιευμένο Project. Ο Buyer δεν χρεώνεται για τη δημοσίευση του Project στο Δικτυακό Τόπο της freelancing.gr. (ii) Όσον αφορά τα Managed Projects, η freelancing.gr αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου. Η διαχείριση του Project περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Η freelancing.gr προβάλλει στο Δικτυακό της Τόπο τα Managed Projects προκειμένου αυτά να λαμβάνουν περισσότερες προσφορές από τους Premier Providers της freelancing.gr. Η freelancing.gr μπορεί να καθορίζει, με βάση το μέγεθος του Project και σε συνεννόηση με τον Buyer, τα επιμέρους στάδια του έργου, καθώς και τις ημερομηνίες πληρωμής και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. Ο Provider, με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, καθώς και με την ολοκλήρωση όλου του έργου, υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει αναφορά στον Buyer. (iii) Business to Business: Σε περίπτωση που μία εταιρεία επιθυμεί να δημοσιεύσει ένα Project του οποίου η περιγραφή δεν ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Providers που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη freelancing.gr, η τελευταία αναλαμβάνει να εντοπίσει τους κατάλληλες Providers, δηλ. να επιλέξει Providers που εξειδικεύονται στον συγκεκριμένο τομέα. Στη συνέχεια αποστέλλει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα ως ακολούθως: α) με το ένα προσκαλεί τους επιλεγμένους Providers να εγγραφούν στο Δικτυακό Τόπο της freelancing.gr και β) με το άλλο τους αποστέλλει λεπτομερή περιγραφή του Project. Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει στους Buyers να δημοσιεύσουν στη συνέχεια το Project τους ως Default (δηλ. δωρεάν), αφού οι Providers που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Project θα είναι πλέον εγγεγραμμένοι στον Δικτυακό Τόπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες δημοσίευσης, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα με τίτλο «Project Posting Types» του Δικτυακού μας Τόπου, ή επικοινωνήστε με την freelancing.gr.

Οδηγίες σχετικά με τη δημοσίευση ενός Project και την αποδοχή της κατάλληλης προσφοράς

Συμφωνείτε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η freelancing.gr ενθαρρύνει την ανοιχτή, ολοκληρωμένη και επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των Buyers και των Providers. Οι Buyers και οι Providers μπορούν να χρησιμοποιούν το Private Meeting Room της freelancing.gr, καθώς και να επικοινωνούν μέσω email, chat και τηλεφώνου προκειμένου να διευκρινίζουν την περιγραφή του Project, το αντικείμενό του και οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές λεπτομέρειες. Η ανοιχτή επικοινωνία βοηθά τους Providers να διαμορφώσουν τις κατάλληλες προσφορές και τους Buyers να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Private Meeting Room της freelancing.gr προκειμένου να τηρείτε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με όλη τη γραπτή μεταξύ σας επικοινωνία, ιδίως αυτή που αφορά διευκρινήσεις και συμφωνίες για τον αντικείμενο των Projects, τα παραδοτέα, τα στάδια ολοκλήρωσης, το χρονοδιάγραμμα, την αμοιβή του Provider, σχόλια και απαιτήσεις για διόρθωση των παραδοτέων, την αποδοχή των τυχόν ενδιάμεσων και τελικών αναφορών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι στο Δικτυακό Τόπο θα δημοσιοποιούνται σχόλια των Χρηστών με τους οποίους συναλλάσσεστε, τα οποία θα περιλαμβάνουν και βαθμολόγησή σας από άλλους Χρήστες. Η freelancing.gr υπολογίζει το βαθμό του κάθε Χρήστη με βάση το σύνολο της βαθμολογίας του από όλους τους Χρήστες με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Οι Providers συμφωνούν ότι θα βαθμολογούνται από τους Buyers με βάση διάφορα κριτήρια που καθορίζει η freelancing.gr. Η freelancing.gr προσφέρει το σύστημα βαθμολόγησης ως ένα μέσο με το οποίο οι Χρήστες εκφράζουν τις απόψεις τους δημοσίως. Η freelancing.gr δεν ελέγχει ούτε λογοκρίνει τις γνώμες των Χρηστών και δεν ερευνά την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρατηρήσεων, εκτός εάν ρητά το ζητήσει συγκεκριμένος Χρήστης. Ενδέχεται να υποχρεωθείτε στην καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση που Χρήστες της freelancing.gr ή τρίτα πρόσωπα υποστούν ζημία ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών σας, σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφανθεί ότι τα σχόλια αυτά ήταν δυσφημιστικά. Η freelancing.gr δεν ευθύνεται νομικά για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται στο Δικτυακό Τόπο από Χρήστες ή τρίτους, ακόμη και αν τα σχόλια αυτά κριθούν δυσφημιστικά. Υποχρεούστε να αναφέρετε αμέσως στη freelancing.gr οποιουδήποτε είδους παραβίαση ή κατάχρηση του συστήματος βαθμολόγησης και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που παραβλάπτουν την αξιοπιστία του συστήματος. Υποχρεούστε ιδίως:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FREELANCING.GR

Εφόσον επιθυμείτε να παρέχετε υπηρεσίες μέσω της freelancing.gr θα πρέπει εγγραφείτε ως Provider στο Δικτυακό της Τόπο ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Τα στοιχεία που παρέχετε πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και πλήρη και να ενημερώνονται κάθε φορά που αυτό απαιτείται ώστε να διατηρούν την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητά τους. Η freelancing.gr θεωρεί ως πραγματική και αληθή εγκατάστασή σας μόνον την κύρια εγκατάσταση από την οποία παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Δεν επιτρέπεται να δίνετε παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά την εγκατάστασή σας, ιδίως δηλώνοντας εγκατάσταση μέσω δορυφόρου σε άλλη χώρα. Κατά την εγγραφή σας, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα, η freelancing.gr έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τα στοιχεία της εγγραφής σας, να επιφέρει συντακτικές διορθώσεις και να ενσωματώνει σχόλια. Η freelancing.gr μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την εγγραφή σας εφόσον διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που δώσατε δεν είναι πλήρη και αληθή ή παραβιάζουν τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

Προκειμένου ένας Provider να αποκτήσει την ιδιότητα του «Trusted Partner» θα πρέπει να αξιολογηθεί από τη freelancing.gr με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Δικτυακό της Τόπο, αφού υποβάλει τη σχετική αίτηση και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει την αντίστοιχη προμήθεια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα «Trusted Partner» και του ύψους της σχετικής προμήθειας θα βρείτε στον Δικτυακό μας Τόπο. Η αξιολόγηση ενός Provider για την απόκτηση της ιδιότητας του «Trusted Partner» βασίζεται στην εμπειρία, την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του Provider, καθώς και στη φήμη του από προηγούμενες δουλειές του τόσο εντός όσο και εκτός του Δικτυακού Τόπου της freelancing.gr. Η αποδοχή της αίτησης ανήκει στην αποκλειστική κρίση της freelancing.gr.

Οδηγίες για την υποβολή προσφορών

Κατά την υποβολή μιας προσφοράς υποχρεούστε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Εφόσον αποφασίσετε να υποβάλετε μια προσφορά, θα πρέπει:

Η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή ακύρωση του Project ή της εγγραφής σας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τέτοιου είδους παραβίαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την freelancing.gr.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση ενός Project

Κατά το στάδιο ολοκλήρωσης ενός Project, υποχρεούστε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή ακύρωση του Project ή της εγγραφής σας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τέτοιου είδους παραβίαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την freelancing.gr.

MANAGED PROJECTS: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στην περίπτωση των Managed Projects, η freelancing.gr προσφέρει υπηρεσίες Επίλυσης Διαφορών (εξαιρούνται διαφορές που αφορούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων).

Πώς να αποφεύγετε πιθανές διαφορές στην περίπτωση των Managed Projects.

Συχνά ανακύπτουν διαφορές μεταξύ των μερών, οι οποίες οφείλονται σε κακή τους συνεννόηση. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατή η φιλική επίλυση των διαφορών αυτών μεταξύ των μερών. Η freelancing.gr συστήνει τα ακόλουθα προκειμένου να αποφεύγονται οι διαφορές:

Τι γίνεται σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία;

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά με έναν άλλο Χρήστη σε σχέση με ένα Managed Project, μπορείτε να προσφύγετε στην Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που είστε ο Χρήστης που κινεί τη διαδικασία επίλυσης διαφορών πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται στο Έντυπο Επίλυσης Διαφορών και να δώσετε αναλυτική περιγραφή των πράξεων στις οποίες ζητείται να προβεί ο άλλος Χρήστης. Το Έντυπο Επίλυσης Διαφορών πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα που προκάλεσαν τη διαφορά. Ο άλλος Χρήστης θα ειδοποιηθεί με email που αποστέλλεται αυτόματα. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης, ο άλλος Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει το αντίστοιχο Έντυπο Απάντησης. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει το Έντυπο Επίλυσης Διαφορών αλλά ο άλλος Χρήστης δεν έχει απαντήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών – ή έχει μεν απαντήσει, αλλά δεν κατέστη δυνατό να έλθετε σε συμφωνία μαζί του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου Απάντησης – η freelancing.gr θα ειδοποιήσει με email τόσο εσάς όσο και τον άλλο Χρήστη προκειμένου να αποκαταστήσει τη μεταξύ σας επικοινωνία και να σας παροτρύνει να διευθετήσετε τη μεταξύ σας διαφορά. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, τα διαφωνούντα μέρη δεν κατορθώσουν να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του Εντύπου Επίλυσης Διαφορών, τότε κάθε ένα από τα διαφωνούντα μέρη έχει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του Εντύπου Επίλυσης Διαφορών, να ζητήσει την παραπομπή του ζητήματος για διαιτησία («Διαιτησία») στη freelancing.gr, η οποία επιλύει τη διαφορά χωρίς την προσωπική εμφάνιση των διαδίκων. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν έχει επιλυθεί και κανένα από τα διαφωνούντα μέρη δεν έχει ζητήσει Διαιτησία εντός τριών (3) από την υποβολή του Εντύπου Επίλυσης Διαφορών, η freelancing.gr μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει το λογαριασμό του ενός ή αμφοτέρων των διαφωνούντων μερών.

Σε περίπτωση που ο Provider ή ο Buyer ζητήσει τη διεξαγωγή Διαιτησίας («Αιτών») το άλλο μέρος («Απαντών») διαθέτει, από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί μέσω email από τη freelancing.gr, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προκειμένου να συμφωνήσει να υπαχθεί στη Διαιτησία. Σε περίπτωση που ο Απαντών δεν συμφωνήσει να υπαχθεί στη Διαιτησία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η freelancing.gr επικοινωνεί αμέσως μαζί του και τάσσει νέα προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προκειμένου ο Απαντών να υπαχθεί στη Διαιτησία. Σε περίπτωση που το Responding Party, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υπαχθεί και πάλι στη Διαιτησία, τότε θεωρείται ότι συμφωνεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Αιτούντα.

Κανόνες διεξαγωγής της Διαιτησίας: Τα διαφωνούντα μέρη αποδέχονται τους ακόλουθους κανόνες: (α) η Διαιτησία διεξάγεται υποχρεωτικά online ή μέσω τηλεφώνου, (β) η έκδοση της διαιτητικής απόφασης βασίζεται αποκλειστικά στο Έντυπο Επίλυσης Διαφορών, στο Έντυπο Απάντησης και στο αρχείο της γραπτής επικοινωνίας που τηρείται στο Private Meeting Room της freelancing.gr (γ) η Διαιτησία διεξάγεται χωρίς τη φυσική παρουσία των αντιδίκων, και (δ) η διαιτητική απόφαση της freelancing.gr δεν εμποδίζει τα μέρη να εισάγουν τη διαφορά ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου.

Κατάχρηση δικαιώματος: Σε περίπτωση υποβολής από μέρους ενός Χρήστη υπερβολικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων για διεξαγωγή Διαιτησίας, η freelancing.gr έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Χρήστη. Ωστόσο, διαιτησίες που αφορούν διαφορές που ανέκυψαν πριν από την καταγγελία της Συμφωνίας εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας ενότητας.

Διαφορά που αφορά σχόλια/βαθμολογία: Στην περίπτωση που η διαφορά αφορά σχόλια για συγκεκριμένο Μέλος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη freelancing.gr προκειμένου να εξετάσουμε εάν συντρέχει περίπτωση απόσυρσής του.